บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. ร้าน ศรีกิจหุ่นพงศ์พันธ์

ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว

ติดตั้ง :

 ARTECH แอร์เทค (สวทช.)

โทร : 037-241-517-8,089-601-9710

2. ร้าน คิงส์ซาวด์
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Perfect Lock (เพอร์เฟคล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 037-231645 , 086-111-1098

3. ร้าน ซาวด์พีค ออโต้ช็อป
อ.เมือง จ.สระแก้ว

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Perfect Lock (เพอร์เฟคล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 037-220-666 , 083-138-1666
Hydraulic Power Unit