บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. ร้าน พรเลิศแอร์แอนด์ซาวด์มหาสารคาม

อ.เมือง จ.มหาสารคาม 

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 043-711500

2. ร้าน พี.เค แอร์แอนด์ซาวด์
อ.เมือง จ.มหาสารคาม

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 043-742-895 , 089-840-1015
Hydraulic Power Unit