บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. ร้าน รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์

อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 043-512970

2. ร้าน รุ่งเรืองประดับยนต์
อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 043-516-367 , 043-516-267
Hydraulic Power Unit