บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. ร้าน เกรียงไกรกันชน 4x4

ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ติดตั้ง :

 ARTECH แอร์เทค (สวทช.)

โทร : 055-223-255

2. ร้าน อีเล็คตร้า 2

ถ.บรมไตรโลกนาถ 2 อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

 Lift Tech อุปกรณ์ผ่อนแรง เปิด - ปิด ฝาท้าย

โทร : 055-258-074

3. ร้าน แอลแอนด์พีออโต้สปอร์ต

ถ.พิชัยสงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 055-245-336 - 40

4. ร้าน อาร์.เอส. ออโต้เฮ้าส์

ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 055-246-333

5. ร้าน เกรียงไกรกันชน 4 x 4
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock Alarm Plus By Locktech (นิวล็อค อลาร์ม พลัส)

 Newlock Alarm Plus By Locktech + GPS (นิวล็อค อลาร์ม พลัส + GPS)

 Perfect Lock (เพอร์เฟคล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 055-223-255
Hydraulic Power Unit