บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. ร้านที เอส แอร์แอนด์ซาวด์

 อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 032-542-193

2. ร้าน G.R.P. SOUND CENTER

อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 083-313-4273

3. ร้าน อู่ ทีเอสคาร์เซอร์วิส

อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์  

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 095-493-3555

4. ร้าน สยามออโต้แอร์ แอนด์ ซาวด์

ถ.เพชรเกษม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 032 - 622-343