บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ตัวแทนจำหน่าย
1. ร้าน เค.ออโต้ เซอร์วิส

ถ.ผังเมือง 2 อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

ติดตั้ง :

 Newlock By Locktech (นิวล็อค)

 Newlock SPARE TYRE LOCK (ล็อคยาง อะไหล่)

โทร : 089-497-0699
Hydraulic Power Unit