บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
รูปลูกค้าผู้โชคดี ที่ได้รับ I-Phone 4S 16 GB ในงานฉลองครบรอบ 12ปี ของบริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 ณ.โรงงานรินไ
กิจกรรม  |   08-02-2555

รูปลูกค้าผู้โชคดี ที่ได้รับ I-Phone 4S 16 GB ในงานฉลองครบรอบ 12ปี ของบริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 ณ.โรงงานรินไน

1. คุณปิยะรมย์ กุศลวัตร จ.สมุทรปราการ
2. คุณสมควร เหมนวล จ.กาฬสินธุ์
3. คุณจิรายุ สุขจันทร์ จ.เชียงใหม่
4. คุณธัญญภรณ์ พัฒนพงศ์ จ.พัทลุง
5. คุณสิริชัยพงศ์ อัครศรีโยธิน จ.หนองคาย (ภรรยา รับแทน)
6. คุณสุทธินี สีโคตร จ.สมุทรปราการ (คุณทองใส รับแทน)
7. คุณจักรกฤษณ์ ไชยสุนทรกิตติ กรุงเทพฯ
8. คุณเฉลิมพร คำพาที จ.สมุทรสงคราม
9. คุณภัคจิรา สระแก้ว จ.สมุทรสงคราม
10. คุณไพบูลย์ ขำหรุ่น กรุงเทพฯ
11. บริษัท ทรีท เคมิคอล จำกัด จ.นนทบุรี
12. คุณบุญส่ง นุชนา จ.สมุทรปราการ

Hydraulic Power Unit