บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด ได้ร่วมบริจาคเงินสนับสนุน มูลนิธิคนพิการไทย
กิจกรรม  |   27-02-2556

บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด ได้ร่วมบริจาคเงินสนับสนุน "มูลนิธิคนพิการไทย" เพื่อสบทบทุนการดำเนินกิจกรรม โครงการล้อเลื่อนเพื่อคนพิการ ณ มูลนิธิคนพิการไทย ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Hydraulic Power Unit