บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ร้านชัยวัฒน์การช่าง ทอดกฐินสามัคคี วัดเขาอีส้าน (เทพประทาน)
กิจกรรม  |   09-11-2559

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมาทางร้านชัยวัฒน์การช่างโดย คุณวีรวัฒน์-คุณณัฐกานต์ วัชรสุชัย (ประธานดำเนินการ) และ บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด(ประธาน) ได้ร่วมทอดกฐินสามัคคี เพื่อสบทบทุนสร้างหอระฆัง บูรณะเสนนาสนะและซื้ออุปกรณ์เครื่องครัวต่างๆ ณ วัดเขาอีส้าน (เทพประทาน) ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี โดยได้ยอดรวมบริจาคเป็นจำนวนเงิน ๑,๒๐๔,๐๗๒ บาท

Hydraulic Power Unit