บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
มาตรการในการดูแลป้องกันไวรัส COVID-19
กิจกรรม  |   30-03-2563

บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด ยังคงเปิดให้บริการและมีมาตรการในการดูแลป้องกันไวรัส COVID-19 ดังนี้

สำหรับเจ้าหน้าที่

- พนักงานต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่

- พนักงานต้องหมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือน้ำสบู่

- พนักงานต้องมีการตรวจวัดไข้เสมอ

- พนักงานที่ต้องไปพบลูกค้า ต้องป้องกันตัวเองและดูแลความสะอาดอยู่เสมอ

สำหรับผู้มาติดต่อ

- ติดต่อพื้นที่ด้านนอกเท่านั้น ไม่เข้ามาพื้นที่ในบริษัท

การดูแลสถานที่

- ส่วนในสถานที่ในบริษัท ได้ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ อยู่ตลอดเวลา ทุกวัน

- พื้นที่รับลูกค้า ทางบริษัท ได้ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ อยู่ตลอดเวลา ทุกวัน

Hydraulic Power Unit