บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
มาตรการด้านสุขอนามัย
กิจกรรม  |   18-05-2563
บริษัท โมเดอร์นเทคนิคล็อค จำกัด
ได้มีมาตรการด้านสุขอนามัยโดยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจด้านงานบริการที่เรามุ่งมั่น ที่จะบริการลูกค้าให้ดีและสุขอนามัยที่ดีไปพร้อมกัน
โดยมีมาตรการ
1. ตรวจวัดไข้เจ้าหน้าที่ทุกคน
2. ใส่แมสตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่
3. ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ รถขนส่งสินค้า รวมถึงลูกค้าที่เข้ารับบริการหน้าร้าน
ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจ ในสินค้าและบริการของเรา ด้วยดีเสมอมา